Welat Nehri

Hallitustunnustelijan kolmastoista kysymys

Maahanmuutosta ja -muuttajista käydään aktiivisesti keskustelua myös Uuden Suomen blogeissa. Kommentoinnissa aiheesta kuin aiheesta keskusteltaessa maahanmuutto nousee pinnalle. Hallitusneuvotteluissa kysymys on myös esillä, mikä on kiihdyttänyt keskustelua aiheesta eri keskustelufoorumeilla. Mielenkiinnosta kävin kaikkien puolueiden eduskuntaryhmien vastauksia hallitustunnustelijan Juha Sipilän 13. kysymykseen, joka kuuluu seuraavasti:

”13. Onko eduskuntaryhmällänne nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan tai sitä koskevaan lainsäädäntöön konkreettisia muutosvaatimuksia?”

Tässä artikkelissa pyrin vertailemaan puolueiden vastauksia, hakemaan vastauksista maahanmuuttokeskustelun teemoja ja. Artikkelin lopussa on puolueiden alkuperäiset vastaukset.

Eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi noussut Keskusta ei ole esittänyt vielä omia näkemyksiä tähän ja muihin hallitustunnustelijan esittämiin kysymyksiin.

Toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousseen Perussuomalaisten ”maahanmuuttokriittisyys” näkyy selvästi vastauksessa. Perussuomalaiset haluavat profiloitua myös itsestään selvillä asioilla: ”sosiaaliturvan osalta maahanmuuttajia tulee kohdella yhdenvertaisesti ns. kantasuomalaisten kanssa”. Hyvinvointivaltiossa kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja siksi tämä hokema on jo aiemmin todettu populistien legendaksi. Vastauksen perusteella Perussuomalaiset haluavat olla jatkossakin Ei-puolue maahanmuuton suhteen. Puolue ajatuksineen näyttävät jäävän selvään vähemmistöön ja siksi hallitustunnustelijan tämän päiväinen kommentti yhteisymmärryksestä Perussuomalaisten kanssa kielii kenties mm. tiukan maahanmuuttolinjan pehmenemisestä. Perussuomalaisten ajatuksia maahanmuutosta on vaikeaa istuttaa tulevaan hallitukseen ilmaan isoja kompromisseja.

Pääministeripuolueesta kolmanneksi pudonnut Kokoomus antaa täyden tuen työperäiselle maahanmuutolle. Puolue poistaisi työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan. Sen sijaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta se perisi lukukausimaksuja, jotka osittain palautettaisiin opiskelijoille verohelpotusten muodossa, jos he jäisivät Suomeen töihin opiskelun jälkeen. Kokoomus olisi valmis tiukentamaan rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista ja kriminalisoimaan konfliktialueelle taisteluun osallistumistarkoituksessa matkustamisen.

SDP:n vastaus on kiteytetty yhteen kappaleeseen ja näin ollen ei ota kantaa kysymyksiin syvällisesti. Itse demarina olisin toivonut vähän yksityiskohtaisempaa esitystä puolueen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tapaan. SDP:n vastauksessa on korostettu tarvetta panostaa jo Suomessa asuvien maahanmuuttajien kotouttamiseen. Konkreettisia keinoja tässä olisivat maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen, kielikoulutuksen lisääminen, kotoutumistoimien vaikuttavuuden parantaminen sekä segregaation vähentäminen.

Paikkamääränsä eduskunnassa 50 % kasvattaneilla Vihreillä on selkeästi maahanmuuttomyönteisin asenne. Vihreät haluavat rakentaa Suomen, johon voi tulla tekemään töitä ja hakemaan turvaa. Myös vihreät luopuisivat työvoiman saatavuusharkinnasta. He nostaisivat pakolaiskiintiön 2000:een ja ottaisivat käyttöön humanitaarisen viisumin kitkemään siirtolaisten salakuljetuksia ja hukkumiskuolemia Välimerellä.

Vasemmistoliitto on pitkälle samoilla linjoilla Vihreiden kanssa. Puolueen mukaan EU-tasolla Suomen on edistettävä tasaisempaa vastuunjakoa jäsenmaiden välillä EU-maihin tulevista turvapaikanhakijoista. Vasemmistoliitto kannattaa työvoiman saatavuustarveharkinnasta luopumista, humanitaarista viisumia ja paperittomien terveydenhuollon järjestämistä.

RKP korostaa myös tarvetta saada uutta työvoimaa Suomeen. Puolue poistaisi myös työvoiman saatavuusharkinnan. RKP korostaa tarvetta noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, johon Suomi on sitoutunut.

Pienimpänä eduskuntapuolueena Kristillisdemokraatit suhtautuvat aiempaa positiivisemmin maahanmuuttoon. Puolue väljentäisi saatavuustarveharkinnan ja olisi valmis nostamaan pakolaiskiintiön ainakin tilapäisesti. Kristillisdemokraatit tehostaisivat kuitenkin oleskeluluvan prosessia siirtämällä vastuun poliisilta maahanmuuttovirastolle ja laittaisivat rikoksiin syyllistyneiden karkotuspäätöksen täytäntöön nopeutetusti.

Perussuomalaisia lukuun ottamatta puolueet suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisesti maahanmuuttoon. Alla käyn läpi muutaman julkisessa keskustelussa pinnalla olleen asiakokonaisuuteen, joita puolueet ovat tavalla tai toisella ottaneet esille vastauksissaan.

 

1. Pakolaiskiintiö

Suomen pakolaiskiintiö on ollut 750 vuodesta 2001. Viime vuonna kiintiö nostettiin 1050:een Syyrian sisällissodan pakolaisaallon johdosta. Syyrian hallinnon rajut toimet omia kansalaisia vastaan ja Isisin terrorismi on saanut miljoonia ihmisiä lähtemään pakoon naapurimaihin ja ulkomaille.

Perussuomalaisten politiikan lähtökohtana on pitkään ollut pakolaiskiintiön laskeminen. Pakolaiskiintiöön nihkeästi suhtautumisensi syyksi he ovat ottaneet yleinen taloustilanteen tällä kertaa.

Vihreät esittävät aivan toisenlaista lähestymistapaa. Puolue haluaisi nostaa pakolaiskiintiön asteittain 2000:een, jotta voitaisiin vastata konfliktien seurauksena kasvaneeseen pakolaismäärään. Vihreiden mukaan valtiolla tulee olla keinot taata kiintiöpakolaisille kuntapaikka ja oikeudenmukainen kohtelu.

Vasemmistoliitto ja Kristillisdemokraatit kannattavat myös pakolaiskiintiön nostamista nykyisestä tasosta, mutta eivät ole esittäneet arviota määrästä.

Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat huolissaan erityisesti Välimeren alueella tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista, hukkumiskuolemista ja salakuljetuksesta. Puolueiden mukaan ihmissalakuljetusta ja siitä aiheutuvia ongelmia voidaan vähentää kehittämällä laillisia keinoja hakea Euroopasta työtä ja turvaa. Humanitäärinen viisumi olisi puolueiden mukaan yksi varteenotettava ratkaisu tähän pulmaan koko EU:ssa.  

Kokoomus, SDP ja RKP eivät ole suoraan ilmoittaneet kantansa pakolaiskiintiöön liittyen.

 

2. Työperäinen maahanmuutto

Suomen tarve saada uusia maahanmuuttajia tänne pohjautuu pitkälle tarpeeseen saada uutta työvoimaa eläköityvän väestön paikkaamiseksi. Solidaarisuuteen ja humanitääriseen tarpeeseen pohjautuva maahanmuuttajien vastaanotto on vain pieni osa kokonaisuudesta. Viime vuosina puolueet ovat korostaneet nimenomana työperäisen maahanmuuton tärkeyttä. Samaan aikaan moni poliitikko unohtaa sen, että myös muihin perustein Suomeen tulevat maahanmuuttajat pyrkivät rakentamaan oman elämän Suomeen pidemmäksi aikaa. Tällöin myös heidät on tarkasteltava työvoimana ja pyrittävä saada heidät työelämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Maahantulosyystä riippumatta Suomen kielen opettelu ja töihin pääsy ovat kiistattomia keinoja saada maahanmuuttajia osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Puolueista Perussuomalaiset suhtautuvat tiukemmin myös työperäiseen maahanmuuttoon. Sen sijaan he korostavat tarvetta kotouttaa ja työllistää jo Suomeen tulleen maahanmuuttajat.

Kokoomus puolestaan pitää perusteltuna edistää työperäistä maahanmuuttoa, koska työikäinen väestömme ei kasva. Myös Vihreiden mukaan Suomen talouden ja työllisyyden kohentaminen edellyttää työperäisen maahanmuuton lisäämistä. RKP suhtautuu myös positiivisesti työperäiseen maahanmuuttoon. Vasemmistoliitto lisäisi mahdollisuutta tehdä työtä tai opiskella turvapaikanhakijoille.

 

3. Työvoiman saatavuusharkinta

Työvoimaan saatavuusharkinta jakaa puolueita selkeästi. Perussuomalaisten mukaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta on pidettävä kiinni, koska työvoiman tarve voidaan tarvittaessa täydentää EU-alueella toimivalla vapaan liikkuvuuden turvin. Puolue haluaisi kuitenkin kiristää kielitaitotaitovaatimuksia hoito- ja rakennusaloilla kielitaitovaatimuksia potilas- ja työturvallisuuteen vedoten. SDP pitää myös tärkeänä säilyttää ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta.

Kokoomus, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP luopuisivat työvoiman saatavuusharkinnasta kokonaan. Kokoomuksen mukaan nykyinen ulkomaalaislain mukainen työntekijän oleskelulupajärjestelmä on yrittäjien ja työntekijöiden kannalta kankea ja byrokraattinen. Myös kristillisdemokraatit väljentäisivät saatavuusharkintaa ja keventäisivät byrokratian Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, yritysten työvoiman ja tarvittavien asiantuntijoiden saannin turvaamiseksi.

 

4. Perheenyhdistäminen

Suomen perheenyhdistämissääntöjä on tiukennettu viime vuosina. Perheenyhdistämistä voivat hakea vain henkilöt, joiden omainen on saanut oleskeluluvan Suomesta. Perheenyhdistäminen koskee pääsääntöisesti vain avio- ja rekisteröityä puolisoa, alaikäisiä lapsia ja alaikäisen huoltajaa.

Perussuomalaisten mukaan perheenyhdistämiskäytäntöihin pitää tehdä lisää tiukennuksia. Puolue ei tarkenna mitä se käytännössä tarkoittaisi. Sen sijaan Kokoomus on lähtenyt siitä, että perheen kokoajalle pitäisi asettaa kohtuullinen toimeentuloedellytys Euroopan unionin perheenyhdistämisdirektiivin puitteissa. RKP puolestaan muistuttaa kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut esimerkiksi turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja perheenyhdistämisessä.

Vasemmistoliitto on päinvastaisella kannalla. Puolueen mukaan kaikilla Suomessa luvallisesti oleskeleville on turvattava oikeus perhe-elämään perheenyhdistämisen kautta.

 

5. Paperittomien kohtalo

Suomessa asuu muutama tuhatta ihmisiä, joilla ei ole laillista oikeutta oleskella täällä. Paperittomaksi voi joutua kielteisen esim. oleskelulupapäätöksen seurauksena, viisumin umpeuduttua tai vanhan oleskeluluvan päädyttyä. Paperittomien joukossa on myös lapsia ja raskaana olevia naisia. Paperittomilla ei käytännössä ole mitään oikeuksia Suomessa. Paperittomien ihmisoikeuksista ja erityisesti oikeudesta terveydenhuollon palveluihin on käyty keskustelua viime aikoina.  

Paperittomien terveydenhuolto oli edellisen hallituksen agendalla, mutta viime tipassa se jätettiin pöydälle vailla ratkaisua.

Puolueista ainoastaan Vasemmistoliitto ja Vihreät ottavat suoraan kantaa paperittomien oikeuksiin hallitustunnustelijalle esittämässään vastauksessa. Vasemmistoliiton mukaan turvapaikanhakijoiden oikeus terveyspalveluihin tulee turvata ja on varmistettava paperittomien pääsy terveydenhuollon palveluiden piiriin. Vihreät muistuttavat siitä, että oikeus terveyteen on ihmisoikeus eikä ketään saa rajata sen ulkopuolelle.

 

6. Ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksut

Puolueiden hallitustunnustelijalle jättämissä vastauksissa ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksut ovat jälleen pinnalla. Perussuomalaiset ja Kokoomus ovat vahvasti EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen kannalla. Kokoomus tarjoaa vastineeksi stipendijärjestelmän lisäksi mallia, jossa Suomeen töihin jäävät opiskelijat voisivat vähentää maksamansa lukukausimaksut verovähennyksinä viiden vuoden kuluessa.  Vihreiden mukaan täällä opiskelleille ulkomaalaisille opiskelijoille on tarjottava mahdollisuus pysyvään oleskelulupaan opintojen valmistumisen jälkeen.

Vajaa kuukausi sitten kirjoittamassani blogissa esitin tarvetta sitouttaa ulkomaalaisia opiskelijoita Suomeen ja sitä kautta saada vastinetta heidän opiskeluun sijoitetuille verorahoille.  

 

7. Kotoutumisen tukeminen

Kirjoitin vajaa viikko sitten, että maahanmuuttopolitiikassa pitäisi panostaa aktiivisemmin jo Suomessa asuvien maahanmuuttajien kotoutumiseen. Onnistunut kotoutuminen loisi puitteet kohdata uusia tulijoita oikein ja ohjata heidät nopeammin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kotouttamisessa tulisi antaa tilaa myös oman kielen ja kulttuurin vahvistamiselle.

Moni puolue on korostanut maahanamuuttajien kotoutumisen tärkeyttä. Keinot edistää kotoutumista vaihtelee toki puolueiden välillä. Perussuomalaiset kehittäisivät kotouttamispolitiikkaa ”kannustavampaan suuntaan” lopettamalla asiointitulkkipalveluiden kustantamisen määrätyn sisäänpääsyperiodin jälkeen.

Vastakkaista ajatusmaailmaa edustavan RKP:n mukaan paras takuu osallisuutta turvaavalle kotoutumiselle on tarpeelliset kielitaidot, riittävä koulutustaso, syrjinnän vastainen työ ja osallisuus työmarkkinoilla. Kristillisdemokraattien mukaan maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutusta tulee kehittää eteenpäin ja ulkomailla hankittua ammattiosaamista pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin.

Vasemmistoliiton mukaan kotouttamiseen osoitettuja resursseja pitäisi lisätä ja erityisesti kielikoulutusta on laajennettava. Myös Vihreät korostaa, että kieliopintoihin ja kotouttamiseen panostaminen kannattaa.

SDP on samoilla linjoilla kielikoulutuksen lisäämisen osalta ja pitää tärkeänä työllisyyden merkitystä kotoutumisprosessissa.

 

8. Alaikäisten säilöönotto

Nykyisellään turvapaikanhakija, jonka henkilöllisyydestä tai matkareitistä on epäselvyyksiä, voidaan majoittaa säilöönottoyksikköön. Samaan yksikköön majoitetaan myös maasta käännytettäviä tai karkotettavia ulkomaalaisia. Erityisesti alaikäisten lasten säilöönotto on herättänyt keskustelua viime vuosina.

Vastauksissaan Vihreät, Vasemmistoliitto ja Kristillisdemokraatit ottavat kantaa säilöönottoon. Vihreiden mukaan vastaanottokeskukset eivät ole oikea paikka turvapaikanhakijalapsille, vaan kaikkien alaikäisten säilöönotto tulee kieltää. Vasemmistoliiton mukaan säilöönotosta on luovuttava poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta ja alaikäisten kohdalla kokonaan. Kristillisdemokraattien mukaan ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehtoja koskeva lakihanke, joka kieltäisi mm. alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönoton, tulee toteuttaa.

 

9. Karkotus, käännytys tai kansalaisuuden epääminen

Nykyisin maahanmuuttovirasto päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta. Poliisi puolestaan panee täytäntöön ko. päätökset. Turvapaikanhakija voidaan esim. karkottaa, mikäli hän saa kielteisen oleskelulupapäätöksen. Käännytys puolestaan tehdään tilanteissa, joissa turvapaikanhakija jää kiinni esim. rajalla tai viranomaisille selviää henkilön tulleen toisesta EU-maasta tai muusta turvallisesta kohteesta Suomeen. Viime aikoina on käyty paljon keskustelua siitä miten törkeisiin rikoksiin syyllistyneet voitaisiin karkottaa maasta tai käännyttää rajalla. Kansalaisuuden epääminen on noussut pinnalle erityisesti silloin, kun ihmisen tiedetään liittyneen esim. Isisin terroristijärjestöön.

Perussuomalaisten mukaan toistuva toimeentulotukeen turvautuminen on peruste oleskeluluvan lakkauttamisele. Puolue asettaisi velvoitteen virkailijoille ilmoittaa toistuvasti toimeentulotukea hakevat ulkomaalaiset ulkomaalaisviranomaisille. Kokoomus on samoilla linjoilla Perussuomalaisten kanssa tässä asiassa.

Perussuomalaisten toinen keino puuttua ”väärinkäytöksiin” koskee tilannetta, jossa humanitaarisin perustein oleskeluluvan ja myöhemmin mahdollisesti kaksoiskansalaisuuden saanut henkilö lomailee kotimaassaan tai lähettää lapsiaan sinne. Tällöin Perussuomalaisten mukaan suojelutarpeen voidaan katsoa päättyneen, jolloin oleskelulupa tulisi peruuttaa. Puolueen mukaan näin pitäisi toimia myös niiden henkilöiden kohdalla, jotka päättävät lähteä sotatoimiin kriisialueille.

Myös Kokoomus suhtautuu tiukasti konfliktialueille taisteluun osallistumistarkoituksessa matkustaviin. Kokoomuksen mukaan ulkomaalaislakia tulee muuttaa siten, että törkeisiin rikoksiin syyllistynyt, rikoksen uusija ja yleiselle järjestykselle vaarallinen henkilö voitaisiin poistaa maasta heti hallinto-oikeuden päätettyä, ellei korkein hallinto-oikeus erikseen kiellä täytäntöönpanoa.

Kristillisdemokraatit puolestaan muuttaisi karkotuksen enemmän käännytyksen kaltaiseksi siten, että karkotus pantaisiin rikosperusteisissa tapauksissa täytäntöön nopeutetusti.

 

10. EU, kansainväliset sopimukset ja ihmisoikeudet

Suurin osa puolueista ovat pitkälle yhtä mieltä siitä, että maahanmuuttopolitiikassa pitäisi nojautua kansainvälisin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Puolueiden vastauksissa korostuvat erityisesti ihmisoikeudet, mutta myös vastuunjako EU:n jäsenmaiden välillä on pinnalla.

Vihreiden mukaan Suomen maahanmuuttopolitiikan tulee olla ihmisoikeusperustaista. Puolueen mukaan Suomen tulee pitäytyä toiminnassaan niissä periaatteissa, joihin se on sitoutunut kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Vihreiden mukaan vastuu yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta kuuluu kaikille EU:n jäsenmaille.

Vasemmistoliitto on samoilla kannoilla. Vasemmistoliiton mukaan EU-tasolla Suomen hallituksen on edistettävä tasaisempaa vastuunjakoa jäsenmaiden välillä EU:n alueelle saapuvista turvapaikanhakijoista.

Myös RKP suhtautuu myönteisesti EU-lähtöiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Puolueen mukaan Suomi on aktiivinen toimija EU:n maahanmuuttopolitiikan muodostamisessa.

Perussuomalaiset on poikkeavalla kannalla. Heidän mukaan EU ei voi saa päättää, minkä verran ja minkälaista maahanmuuttoa jäsenmaiden tulee vastaanottaa. Perussuomalaiset vastustavat maahanmuuttopolitiikassakin keskusvaltaista päätöksentekoa.

 

*******

Alla on puolueiden vastaukset hallitustunnustelijan maahanmuuttoa koskevaan kysymykseen sellaisenaan.

 

13. Onko eduskuntaryhmällänne nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan tai sitä koskevaan lainsäädäntöön konkreettisia muutosvaatimuksia?

 

1 Perussuomalaiset (PS)

– Yleisen taloustilanteen tulee vaikuttaa pakolaiskiintiön kokoon. Jos valtiontalous on alijäämäinen, maa elää velaksi ja perustoiminnoista leikataan, silloin myös pakolaiskiintiötä on leikattava.

– Kotouttamispolitiikkaa on kehitettävä kannustavampaan suuntaan. Ei ole oikein, että veronmaksajat esimerkiksi kustantavat asiointitulkkauspalvelut vuosikausia maassa asuneille henkilöille. Loputon tulkkaaminen ei kannusta suomen opiskeluun. Jatkossa valtion tulee kustantaa tulkkaus vain tietyksi ajaksi, minkä jälkeen tulkkauskustannuksista huolehtii tulkkausta tarvitseva taho.

– Sosiaaliturvan osalta maahanmuuttajia tulee kohdella yhdenvertaisesti ns. kantasuomalaisten kanssa

– EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta on pidettävä jatkossakin kiinni, koska EU-alueella toimiva työvoiman vapaa liikkuvuus täydentää riittävällä tavalla työvoiman tarjontaa suomalaisilla työmarkkinoilla. Oleellisinta on pyrkiä kotouttamaan ja työllistämään tähän mennessä jo Suomeen tulleet maahanmuuttajat. Lisäksi mm. hoito- ja rakennusaloilla kielitaitovaatimuksia tulee kiristää potilas- ja työturvallisuuden takaamiseksi.

– Ulkomaalaislain mukaan toistuva toimeentulotukeen turvautuminen on peruste oleskeluluvan lakkauttamiselle. Sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö estää kuitenkin toimeentulotukipäätöstä tekevää viranomaista ilmoittamasta tällaisista asiakkaista ulkomaalaisviranomaisille. Näin ollen toimeentulotuesta päättäville virkailijoille on asetettava velvoite ilmoittaa toistuvasti toimeentulotukea hakevista ulkomaalaisista ulkomaalaisviranomaisille.

– Turvapaikkamenettely on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat kotimaassaan vainoa. Jos humanitaarisin perustein oleskeluluvan ja myöhemmin mahdollisesti kaksoiskansalaisuuden saanut henkilö lomailee kotimaassaan tai lähettää sinne lapsiaan ”kulttuuria oppimaan”, voidaan katsoa, että lähtömaa ei turvapaikanhakijan itsensä mielestä ole enää liian vaarallinen. Tällaisessa tapauksessa suojeluntarpeen voidaan katsoa päättyneen, jolloin oleskelulupa tulee peruuttaa. Näin tulee toimia myös niiden henkilöiden kohdalla, jotka päättävät lähteä sotatoimiin kriisialueille.

– Tiukennuksia perheenyhdistämiskäytäntöihin

– Lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

– EU ei voi mielestämme päättää, minkä verran ja minkälaista maahanmuuttoa jäsenmaiden tulee vastaanottaa. Vastustamme maahanmuuttopolitiikassakin keskusvaltaista päätöksentekoa. Suhtaudumme kriittisesti EU:lle kaavailtuihin solidaarisuusmekanismeihin, jotka antaisivat rahallista tukea vapaaehtoisesti humanitaarista maahanmuuttoa vastaanottaville maille.

 

2. Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää perusteltuna edistää työperäistä maahanmuuttoa, koska työikäinen väestömme ei kasva. Työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta tulee luopua, koska nykyinen ulkomaalaislain mukainen työntekijän oleskelulupajärjestelmä on yrittäjien ja työntekijöiden kannalta kankea ja byrokraattinen.

Koulutusviennin edistämiseksi tulee ottaa käyttöön EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille lukukausimaksut ja stipendijärjestelmä. Valmistuttuaan Suomeen töihin jäävät opiskelijat voivat vähentää maksamansa lukukausimaksut verovähennyksinä viiden vuoden kuluessa. Suomessa tulee lisätä mahdollisuuksia käydä koulua ja opiskella englannin kielellä. 

Perheen kokoajalle tulee asettaa kohtuullinen toimeentuloedellytys Euroopan unionin perheenyhdistämisdirektiivin puitteissa. Viranomaisten välistä tiedonkulkua tulee parantaa toimeentulotukea myöntävien viranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten välillä niissä tapauksissa, joissa oleskeluoikeus maassamme edellyttää sitä, ettei asianomainen turvaudu toistuvasti toimeentulotukeen.

Ulkomaalaislakia tulee muuttaa siten, että törkeisiin rikoksiin syyllistynyt, rikoksen uusija ja yleiselle järjestykselle vaarallinen henkilö voidaan poistaa maasta heti haalinto-oikeuden tätä koskevan päätöksen jälkeen, ellei korkein hallinto-oikeus erikseen kiellä täytäntöönpanoa. Kriminalisoidaan konfliktialueelle taisteluun osallistumistarkoituksessa matkustaminen.

 

3. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

SDP pitää tärkeänä ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan säilyttämistä, maahanmuuttajien työllisyyden parantamista, kielikoulutuksen lisäämistä, kotoutumistoimien vaikuttavuuden parantamista, turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamista sekä maahanmuuttajien asuinolosuhteiden kehittämistä segregaatiota vähentävään suuntaan.

 

4 Vihreä liitto

Vihreiden tavoitteena on Suomi, johon voi tulla tekemään töitä ja hakemaan turvaa. Suomen talouden ja työllisyyden kohentaminen edellyttää työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista on helpotettava luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta. Täällä opiskelleille ulkomaalaisille opiskelijoille on tarjottava mahdollisuus pysyvään oleskelulupaan opintojen valmistumisen jälkeen.

Maailmassa on konfliktien seurauksena enemmän pakolaisia kuin koskaan. Siksi Suomen vastuunottoa on kasvatettava sen mukaisesti. Ehdotamme pakolaiskiintiön nostamista asteittaan 2000:een. 

Hukkumiskuolemat salakuljettajien matkassa Välimerellä eivät saa jatkua ja vastuu yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta kuuluu kaikille EU:n jäsenmaille. Välimeren rajavalvontaoperaatiolle tulee antaa selkeäksi tehtäväksi myös ihmisten pelastaminen. Ihmissalakuljetusta voidaan vähentää kehittämällä laillisia keinoja hakea Euroopasta työtä ja turvaa, esimerkiksi humanitäärisen käytävän kautta. Suomessa tulee ottaa käyttöön humanitäärinen viisumi.

Valtiolla tulee olla keinot taata tänne tuleville pakolaisille kuntapaikka ja oikeudenmukainen kohtelu. Esimerkiksi vastaanottokeskukset eivät ole oikea paikka turvapaikanhakijalapsille, vaan kaikkien alaikäisten säilöönotto tulee kieltää. Sen sijaan kieliopintoihin ja kotouttamiseen panostaminen kannattaa. Pääsyä kieltenopetukseen ja kotoutumiskoulutukseen on parannettava koko maassa.  

Suomen maahanmuuttopolitiikan tulee olla ihmisoikeusperustaista. Suomen tulee pitäytyä toiminnassaan niissä periaatteissa, joihin se on sitoutunut kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Esimerkiksi oikeus terveyteen on ihmisoikeus eikä ketään voi rajata sen ulkopuolelle. Terveys kuuluu myös paperittomille siirtolaisille. 

 

5. Vasemmistoliitto

Suomen pakolaiskiintiötä tulee nostaa nykyisestä tasosta. Maahantuloväyliä on lisättävä, erityisesti Välimeren alueella tapahtuvien ihmisoikeusloukkausten ja hukkumisten sekä ihmisten salakuljettamisen vähentämiseksi. Suomen on otettava käyttöön humanitaarinen viisumi, joka myönnetään lähtömaan lähimmäisessä suurlähetystössä. Paperittomuuden ja harmaan talouden estämiseksi tulee edistää tarveharkinnan poistamista jo Suomessa opintoja tai työtä tehneiden osalta.

Turvapaikanhakijoiden oikeus riittäviin terveyspalveluihin tulee turvata, ja paperittomien pääsy terveydenhuollon palveluiden piiriin on varmistettava. Mahdollisuutta työntekoon ja opiskeluun oleskelulupaa tai turvapaikkaa hakiessa tulee edistää.

EU-tasolla Suomen hallituksen on edistettävä tasaisempaa vastuunjakoa jäsenmaiden välillä EU:n alueelle saapuvista turvapaikanhakijoista. Suomen nykyisiä kotouttamispalveluja on parannettava lisäämällä kotouttamiseen osoitettujen resurssien sekä laajentamalla erityisesti kielikoulutusta. Säilöönotosta on luovuttava poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta ja alaikäisten kohdalla kokonaan. Vapaaehtoinen paluu ei saa estää tilapäisten oleskelulupien myöntämistä sellaisille turvapaikanhakijoille, joilla ei ole edellytyksiä palata omaan lähtömaahansa. Kaikilla Suomessa luvallisesti oleskeleville on turvattava oikeus perhe-elämään perheenyhdistämisen kautta.

 

6. Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

Maahanmuuttopolitiikan on oltava suvaitsevainen, turvallinen ja moniarvoinen. Suomen on kunnioitettava ja noudatettava kansainvälisiä sopimuksia, joihin olemme sitoutuneet esimerkiksi turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja perheenyhdistämisessä. Paras takuu osallisuutta turvaavalle kotoutumiselle on tarpeelliset kielitaidot, riittävä koulutustaso, syrjinnän vastainen työ ja osallisuus työmarkkinoilla. Suomi on aktiivinen toimija EU:n maahanmuuttopolitiikan muodostamisessa.

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa, kuten useassa selvityksessä on todettu, maahanmuuttajia työmarkkinoillemme. Työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi poistetaan saatavuusharkinta ulkomaisen työvoiman palkkaamisen osalta. Laaditaan työvoimapoliittinen kansainvälistymisstrategia, jossa asetetaan tavoitteet suomalaisten yritysten kansainvälistymiselle ja työperäiselle maahanmuutolle.

 

7. Kristillisdemokraatit (KD)

Suomi tekee inhimillistä mutta hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on oikea linja eikä tarvetta suurille linjamuutoksille ole. Vakiintunutta pakolaiskiintiötä ei tule pienentää tässä maailman tilanteessa, sen sijaan olemme avoimia kiintiön tilapäiselle tai asteittaiselle nostamiselle.

EU:n ulkopuolelta saapuvien työntekijöiden työnteko-oikeutta koskevaa saatavuusharkintaa tulee väljentää ja byrokratiaa keventää maamme kilpailukyvyn vahvistamiseksi, yritysten työvoiman ja tarvittavien asiantuntijoiden saannin turvaamiseksi.

Oleskelulupaprosessia tulee edelleen tehostaa, esimerkiksi siirtämällä poliisilta lupaprosessiin liittyviä tehtäviä maahanmuuttovirastolle ja jatkamalla tehostettua lupakäsittelyä. Prosesseja tehostamalla voidaan saada lisäsäätöjä vastaanottomenoista.

Ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehtoja koskeva lakihanke tulee toteuttaa.

Karkotus tulee muuttaa enemmän käännytyksen kaltaiseksi siten, että karkotus pantaisiin rikosperusteisissa tapauksissa täytäntöön nopeutetusta.

Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutusta tulee entisestään kehittää. Ulkomailla hankittu ammattiosaaminen tulee voida hyödyntää nykyistä paremmin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Jouni Nordman

Taidetaan mennä Tanskan malliin maahanmuutoasiassa, sillä se voidaan hyväksyä monessa puolueessa sillä on yksi pohjoismainen tapa asioita hoitaa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Konkreettisia keinoja tässä olisivat maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen,"

Hyvä että edes sdp:ssä tiedetään mitä on konkreettinen.

Esa Niemi

Welat:
"...”sosiaaliturvan osalta maahanmuuttajia tulee kohdella yhdenvertaisesti ns. kantasuomalaisten kanssa”.Hyvinvointivaltiossa kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja siksi tämä hokema on jo aiemmin todettu populistien legendaksi. "

Tuo väite ei pidä paikkaansa koska sosiaalitukien tehtävä ei ole olla tasavertaisia, vaan kattaa välttämättömiksi katsotut menot silloin kun hakijan tulot, menot ja varallisuus eivät tähän riitä. Yhdenvertaisuutta ei voi edes todeta. Yhdenvertaisuutta on vain se, että toimeentulotuki on tarveharkintaista.

Helsingin rotuerotteluun pohjautuva rekrytointi on vastoin kaikkia ihmisoikeussopimuksiamme, vaikka ihmisoikeussopimuksissa Suomi sitoutuu edes yrittämästä ihmisten syrjintää synnynnäisten ominaisuuksien perusteella. Laki ja ihmisoikeussopimukset sitovat myös valtiota.

Käyttäjän welat kuva
Welat Nehri

Pointtini on se, että samassa tilanteessa oleva henkilö/perhe kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä onko hän kantasuomalainen tai maahanmuuttaja.

Lisätietoja aiheesta:
http://yle.fi/uutiset/maahanmuuttaja_saa_yhta_palj...

Väärinkäyttöjä varmasti tapahtuu sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien toimesta. Niiden perusteella ei kannata tuomita kokonaisia ihmisryhmiä.

Väärinkäytöksiin tulisi puuttua kovemmalla kädellä.

Esa Niemi

Welat, toimeentulotuen tehtävä ei ole olla yhdenvertainen eikä sen yhdenvertaisuutta voi todeta. Yhdenvertaisuuden toteaminen edellyttäisi vertailua muihin tapauksiin esim. kuten tuomioistuinten kohdalla voi arvioida omaa kohtelua muiden kohteluun.

YLE:n tehtävä on lähinnä luoda harhaanjohtavaa mielikuvaa epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan jatkamiseksi. Uskottavuutta ei Yle:n jutuilla valitettavasti ole ja Yle asettaa lainsäädäntömme kestämättömään tilanteeseen.

Väärinkäytösten laajuutta ei voi myöskään arvioida. Esiintulleet tapaukset osoittavat kuitenkin sellaisia käytäntöjä, että rahaa on annettu varsin anteliaasti. En tiedä mitä tarkoitat kokonaisten ihmisryhmien tuomitsemitsemisesta, väärinkäytöksiä tapahtuu ja aiemmin niitä on pohdittu avoimesti ja käytäntöä korjattu. Nyt on toki tullut joitakin tuomioita, että maahanmuttaja on saanut tukia ja asunut lähtömaassa pidempäänkin. Kun kyse on humanitaarisesta maahanmuuttajasta, niin toki se ihmetyttää, että henkilö on kertomansa mukaan joutunut pakenemaan maasta ja sitten muuttaakin kuukausiksi takaisin asumaan. Luottamuksen ja hyväntahtoisuutemme hyväksikäyttö ei nosta tälläisen politiikan suosiota tai kehotuksia hyssyttelyyn.

Heität tuossa poliitikolle tyypillisen "pitäisi tehdä" kommentin, mutta et kuitenkaan esitä ainuttakaan keinoa miten puuttuisit näihin kovemmalla kädellä. Olet hyvä poliitikko kun olet oppinut lauseen, jota on toistettu jo lähes neljännesvuosisata eikä se ole johtanut edelleenkään mihinkään konkreettiseen. Suomesta on kohta jo nyhdetty kaikki rahat eikä epäonnistunutta maahanmuuttopolitiikka ole siitä mihinkään muuttunut. Nyt täytyy vain minimoida vahinkoja.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Kirjoitukseen ei ole sisällytetty lainkaan hallitusneuvottelijapuolue keskustan vastauksia Sipilän asettamiin kysymyksiin ja kirjoituksessa keskiöön otettuun kysymykseen 13. maahanmuuttoa koskien.

Keskustan vastaukset löytyvät luonnollisesti Keskustan omalta nettisivulta ja olisi ollut otettavissa jo kirjoituksessa pohdinnan kohteeksi. Onhan neuvottelevan osapuolen vastaus maahanmuuttokysymyksissä jo pidettävä jonkinlaisena peruslähtökohtana.

Tässä kopioituna Keskusta vastaus kohdan 13. kysymykseen;
"Suomessa käydään avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita. Keskustan eduskuntaryhmä sitoutuu edistämään suvaitsevaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa kansallista keskustelukulttuuria.

Yksin lainsäädännöllä ei kotoutumista voida taata, vaan tarvitaan poikkihallinnollista otetta, koko yhteiskunnan mukaantuloa sekä maahanmuuttajien vastuuta ja omistajuutta omaan kotoutumiseensa. Suomeen jo hyvin integroituneiden maahanmuuttajien osaamista hyödynnetään kotoutumistyössä. Julkisen sektorin lisäksi kannustetaan kolmannen sektorin toimijoita, puolueita ja ammattiyhdistysliikettä toimimaan siltana kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteyksien vahvistamisessa.

Maahanmuuttajanuorten erityinen syrjäytymisriski tunnistetaan ja kouluttamattomien, kotona olevien naisten kotoutumiseen kiinnitetään erityisesti huolta.

Kotouttamistoimia tulee parantaa lisäämällä ja kehittämällä kielikoulutusta, jolloin edellytykset työllistyä paranevat. Tukihenkilötoimintaa, kielikoulutusta ja sen lisäksi kulttuurikoulutusta tarjotaan välittömästi maahan saapumisen jälkeen, jotta kotoutuminen voi käynnistyä tehokkaasti. Maahanmuuttajaperheiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen kannustetaan kullekin perheelle sopivalla tasolla lasten kielitaidon kehittymiseksi jo ennen koulun aloittamista.

Maahanmuuton tulee kaikkiaan olla hallittua. Viranomaisprosessit turvapaikkahakemusten käsittelyssä on oltava ripeitä ja päätökset palauttamisineen on tehtävä viipymättä. Kiintiöpakolaisten määrä pidetään nykyisellä tasolla. Valtio kehittää yhteistoimintaa kuntien kanssa, jotta kiintiöpakolaisille tarvittavat kuntapaikat turvataan riittävällä resurssoinnilla.

Suomi on EU-tasolla aktiivinen maahanmuuttoon liittyvissä teemoissa. Ihmiskaupan markkinoiden sulkeminen ja Välimerellä tapahtuvien pakolaiskuolemien ehkäiseminen on yksi EU-yhteistyön tavoitteista.

Suomi sitoutuu EU-päätöksenteosta seuraavaan sosiaaliturvaan. Suomalaista asumisperusteista sosiaaliturvajärjestelmää on selkiytettävä.

Työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan myönteisesti. EU-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta poistetaan. Työmarkkinoilla maksetaan työehtosopimusten mukaiset palkat. Suomessa opiskelleiden kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen kehitetään."

http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Politiikka/Vastauk...

Käyttäjän welat kuva
Welat Nehri

Kiitos Sirpa, olin siinä mielikuvassa, ettei Keskustan eduskuntaryhmällä olisikaan tarvetta vastata hallitustunnustelija Sipilän kysymyksiin.

Keskustan vastaus maahanmuuttokysymykseen liittyen on varsin maltillinen ja rakentava. Vastaus noudattaa puolueiden yleistä tahtotilaa. Pienin kompromissein se sanelee varmaan pitkälle hallitusohjelman tavoitteita. Ainoastaan Perussuomalaisilla saattaa olla vaikeuksia sopeutua siihen.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Ongelmana on tuo viimeisen kappaleen toteamus TES-palkoista. Miten sitä on tarkoitus valvoa?

Pertti Heinonen

Kaiken kaikkiaan PS:lla näyttäisi olevan järkevin ja Suomen etuja parhaimmin toteuttava mamu-ohjelma. Muslimi-maista tulevien taustat pitää kammata ja penkoa täikammalla ettei islamilaista kalifaattia pääse syntymään maahamme. 99% pakolais- ja turvapaikan hakijoista on joutunut lähtemään kotikonnuiltaan juuri ääri-islmamistien harjoittaman julmuuden vuoksi, joten en näe ,mitään järkeä ottaa maahamme lisää ongelmien aiheuttajia. Itse keskittyisin ottamaan turvapaikan hakijoista pelkästään kristinuskoisia, islaminuskoiset voisivat sijoittua muihin samaa uskontoa harjoittaviin maihin niin jännitteet uskon ja kivikautisten tapojen suhteen jäisivät vähäisiksi, näin aikakin kuvittelen tapa-kristittynä. Turhaa ja suorastaan vahingollista alkaa sekoittaa pakkaa ottamalla samoja riitapukareita vieläpä samoista maista, Ruotsin nyk, tilanne luulisi opettavan. Ruotsihan käytännössä on jo menetetty maa, pelkkiä lypsylehmiä ja elättäjiä kaikille elintasoshoppareille aasiasta, lähi-idästä ja afrikasta. Nyt kun PS mitä todennäköisemmin pääsee hallitukseen on maallamme vielä toivoa kohti kestävään ja järkevään mamu-politiikkaan.

Käyttäjän welat kuva
Welat Nehri

Vastausten perusteella Perussuomalaiset uivat vastavirtaan. Puolue joutuu säätämään kantansa mikäli se aikoo hallitukseen.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Vastavirtaan? Mihin suuntaan se valtavirta siitten oikein kulkee?

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Hyvin niputettu tämä 13. kysymys, kiitos bloggaajalle. Perussuomalaiset joutunevat tulemaan tässä asiassa melko tavalla vastaan, kun hallitukseen mielivät.

Kiitos myös Sirpa Abdallahille, joka on laittanut kommentteihin keskustan oman vastauksen 13 kysymykseen. Henki hallitustunnustelijan puolueessa käy ilmi ensimmäisestä kappaleesta. Keskusta korostaa myönteisellä tavalla suvaitsevaisuutta:

"Suomessa käydään avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita. Keskustan eduskuntaryhmä sitoutuu edistämään suvaitsevaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa kansallista keskustelukulttuuria."

http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Politiikka/Vastauk...

Esa Niemi

Welat:
"Perussuomalaisia lukuun ottamatta puolueet suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisesti maahanmuuttoon. "

Tuo on harhaanjohtava ja tunteellisesti latautunut lähtökohta.

Perussuomalaiset näyttävät suhtautuvan maahanmuuttoon yhtä myönteisesti kuin muutkin ellei myönteisemmin, mutta edellyttävät toki irtaantumista hallitsemattomasta tai vastaanottokyvyn ylittvästä maahanmuuttopolitiikasta.

Maahanmuuttomyönteisyyttä tai kielteisyyttä ei mitata sillä, että onko valmis hyväksymään Ruotsin tietä valtavine sosiaalisine ongelmineen.

Päinvastoin, perusuomalaisten maahanmuutto-ohjelma on maahanmuuttajaystävällisin kannanotto, jossa välitetään maahanmuuton onnistumisesta myös maahanmuuttajalle itselleenkin. Meillä ei ole työtä tarjota suomalaisillekaan, joten maahanmuuttajien tulevaisuus ei ole kovin ruusuinen.

Työperäisen tarveharkinnan lakkauttaminen johti Ruotsissa ihmiskauppaan ja harmaaseen talouteen kun maahanmuuttajia voi hyväksikäyttää Heidi Hautalan lailla. Hyväksikäytön estäminen on maahanmuuttajamyöteisempi lähestymistapa kuin, että maahanmuuttajia aletaan Suomessakin tuomaan puuvillapelloille.

Meidän kaikkien yhteinen tavoite on onnistunut maahanmuuttopolitiikka, vaikka vastaanottokyvystämme löytyy varmasti n. 5,5 miljoonaa eri mielipidettä.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Hyvä Welat

Voisitko - edes - sinä kertoa, kun kukaan muu ei ole suostunut, mille aloille tarkkaan ottaen Suomessa tarvitaan "työperäistä maahanmuuttoa" siksi, ettei Suomessa ole tuolle alalle koulutettua työvoimaa riittävästi?

Odota mielenkiinnolla vastaustasi.

Pasi Pekkinen

Miksi ihmeessä Welatin pitäisi tämä sinulle osata kertoa yksilöidä? Ihan väärinpäin asetettu kysymys!

Paljon oleellisempaa olisi kysyä ja vastata mitä ihmeen syytä tarveharkintaa on ylläpitää?

Kysymyshän on työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta, ja siitä, kohtaavatko ne vai ei. Ja siitä jääkö osa työstä tekemättä ja verotuloista syntymättä.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Vastaus tuohon kertoisi selkeästi, miksi tarveharkintaa kannattaa ylläpitää.

(Welat näköjään ehti jo tykkäämään kysymystäsi, muttei ehtinyt vastaamaan minulle. Odotellaanpa vielä, jos sitä aikaa irtoaisi...)

Pasi Pekkinen Vastaus kommenttiin #21

Ei kertoisi. Perspektiivi on väärä.

Ei edes tarvitse (vaikka voisi) olla kyse toimialoista. Sitä paitsi vaatimus tarkastella asiaa toimialatasolla on kohtuullisen outo. Ei ketään palkkata jollekin "toimialalle" vaan nimen omaan tiettyyn tehtävään ja tiettyyn organisaatioon.

Kyse on siitä, tehdäänkö työllistäminen lukuisissa yksittäistapauksissa tarpeettoman hankalaksi ja kalliiksi proseduuriksi. Jos, niin se on ongelma, joka on itse aiheutettu, joka on aivan turha ja vahingollinen.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #23

Kertoisi. Perspektiivi on aivan oikea: perspektiivi Suomesta, suomalaisten tarpeista ja suomalaisten ja Suomen lähtökohdista.

Kaikki tehtävät ovat jollain toimialalla. Jos puhutaan "työperäisestä" maahanmuutosta, täytyy olla jokin "työ" jonka "perässä" ollaan.

Työllistäminen on äärimmäsen helppoa Suomessa. Pitää vain tehdä työsopimus ja sitten aloitetaan työt. Mikä siinä on liian vaikeaa suomalaiselle yrittäjälle?

Esa Niemi

Käyn vielä läpi näitä Welatin esittämiä kohtia:

1. Pakolaiskiintiö voi olla korkeampikin jos vain onnistumme kotouttamaan edellisetkin.

Ensiksi pitäisi kuitenkin palauttaa turvapaikkahakemuksen perustella ei-pakolaiseksi todettavat viemästä oikeiden pakolaisten resursseja.

2. Jos jokin väestöennuste toteutuisi joskus, niin maahanmuuttoa tulee avointen työpaikkojen perusteella eikä meillä ole tarvetta tuoda ensiksi työttömäksi ja nettosaajiksi yleensäkään. Nettosaajien määrän kasvattaminen edellyttää velkaantumista ja veronkorotuksia eikä työttömien määrän kasvattaminen ole realistista.

Meillä on alle 5 vuotta aikaa saada ne 2 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2020 mennessä tai maailmanloppu? Mikä määrä työttömiä riittää Welatille?

http://www.taloussanomat.fi/uutiset/2008/05/27/suo...

Humanitaarinen maahanmuuton määrä on kiinni poliittisista päätöksistä ja europarlamentti äänesti juuri jopa kymmenien tuhansien turvapaikanhakijoiden + perheenjäsenet vuosittain Suomeen tulemisen puolesta. Komissio vahvistaa taakanjakoavaimet perusteiden mukaan mm. väestö/pinta-ala/bkt. Nämä ihmiset tulevat maailman konfliktiherkimmistä ja epäonnistuneimmista valtioista ja sinä näet kaiken kimaltavan olevan kultaa. Suomi on maailman epäonnistuneimpien listan viimeisenä ja yhteiskuntarauhamme järkkyisi tämän seurauksena.

3. Työvoiman saatavusharkinta koskee vain muutamia aloja eikä asiantuntijat kuulu tähän ryhmään. Väite tarveharkinnan koskemisesta asiantuntijoita on lähinnä disinformaatiota, jotta päätös tehtäisiin väärien tietojen pohjalta kun tosiasialliset perusteet eivät riitä. Ruotsin kokemukset olivat huonoja eikä näitä huomioida päätöksenteossa laisinkaan koska tarkoitus on vain syrjäyttää suomalaiset palkansaajat, työttömät ja nykyiset maahanmuuttajat työmarkkinoilta.

4. Perheenyhdistämisissä on edelleen ongelmia ja altis meidän luottamuksen väärinkäytöksille. Kokoomuksella hyvä pointti, että perheenkokoajan tulee kyetä elättämään perhettään kun kaikille ei sosiaalitukia riitä.

5. Mikä on paperiton? Lainsäädäntö ei sellaista tunne. Suomeen voi tulla laillisestikin. Laittomasti toimiminen on tietoinen valinta laillisen ja laittoman toiminnan välillä. Laittomasti maassaoleva saa terveydenhuoltoa nykyisellään eikä Suomi ole saanut virallisia moitteita mistään. Laittomasti maassaolevia ei kuole kaduille kun taas suomalaisia kuolee.

Maksuista ja verovelvollisuudesta vapauttaminen rikkoo perustuslain yhdenvertaisuuspykälää kun suomalaiset eivät saa ilmaista terveydenhuoltoa ja verovelvollisuudesta vapauttamista.

Jos joku vanhempi toimii laittomasti ja vaarantaa lapsen edun, turvallisuuden ja kehityksen, niin lapset täytyy ottaa huostaan. Aikuinen, joka ei ole kykenevä toimimaan lapsen edun mukaisesti ei voi toimia huoltajana. Lapsen edun täytyy mennä aikuisen oikeuden tehdä laittomuuksia edelle. Kuka aikuinen edes vaarantaisi lapsensa tuolla tavoin.

6. On aina kiva leikkiä muiden maksamilla verotuloilla ja tuhlata niitä. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ilmainen koulutus ei ole valtion ydintehtävä jos Suomen ainoa lastensairaalakaan ei ollut.

7. Maahanmuuuttajia voi tulla sitä mukaa kun entisetkin on onnistuneesti kotoutettu, eikö vain?

Mikään määrä kotouttamista ei ole muuttanut kurssia Ruotsissakaan, joten se ei toimi Suomessakaan. Meidän vastaanottama maahanmuutto on vain niin vaikeasti länsimaiseen elämäntyyliin kotoutettavaa ettei siitä tule mitään.

8. Alaikäisiksi itseään väittävät tulee ottaa huostaan jos aikuiset antavat lapsensa ihmiskauppiaiden tai ihmissalakuljettajien käsiin.

Welat voi maksaa enemmän veroja, niin voimme tarjota vaikka 5 tähden hotellimajoituksen, mutta rahat ei riitä edes suomalaislapsiin, niin miksi vain lapsiksi itseään väittävillekään riittäisi? Määrät ovat liian suuria suhteessa meidän vastaanottokykyyn ja määrien rajoittaminen nostaisi asumisen laatua.

9. Rikollisia maahanmuttajia emme tarvitse.

10. Jos Suomen tulisi nojautua kansainvälisiin sopimuksiin, niin silloin turvapaikanhakijoita tulisi lähinnä Venäjältä jokunen kymmenen.

Suomi ylittää kaikki kansainväliset minimit ja kansainvälisiin sopimuksiin olisikin hyvä nojautua eikä kansalliseen päätökseen ylittää kansainvälinen taso. Suomi on vielä itsenäinen valtio ja päätökset maahanmuuttopolitiikasta kuten muustakin politiikasta kuuluu Suomelle. Oletko Welat federalisti ja haluat viedä Suomelta itsenäisen valtion tunnusmerkit, ja jos näin on niin miksi pyrit saattamaan Suomen vieraan vallan alaisuuteen?

Vain Suomi voi arvioida oman politiikkansa onnistumiset paikallisella tasolla kun EU säätää nämä isojen jäsenmaiden etujen mukaiseksi meidän kustannuksella.

pekka numminen

"SDP:n vastauksessa on korostettu tarvetta panostaa jo Suomessa asuvien maahanmuuttajien kotouttamiseen. Konkreettisia keinoja tässä olisivat maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen, kielikoulutuksen lisääminen, kotoutumistoimien vaikuttavuuden parantaminen sekä segregaation vähentäminen."

Ymmärrämme termin "konkreettinen" ilmeisesti hyvin eri tavalla...

Miten "maahanmuuttajen työllisyyden lisääminen" on konkreettinen toimi? Sehän on pelkkä tavoite. Aivan samoin kuin edellisen hallituksen "konkreettinen" ilmoitus/lupaus x00.000 uudesta työpaikasta.

Miten "kotoutumistoimien vaikuttavuuden parantaminen" on konkreettinen keino? Tämäkin on vain tavoite, ilman mitään ehdotusta miten tämä saavutettaisiin.

Lisäksi "segregaation vähentäminen" on vain tavoite. Konkreettinen se olisi jos selitettäisiin miten segregaatiota vähennettäisiin....

Todellisuudessa kokreettista SDP:n vastauksessa on ettei yritysten anneta palkata työvoimaa ulkomailta, koska meillä on jo liikaakin työttömiä Suomessa? Vastaavasti paradoksisesti pakolaisia pitää ottaa lisää, oli näillä sitten mikä tahansa koulutus tai taidot, koska nämä parantavat huoltosuhdetta (jotenkin)? Ja meillä on joku vastuu kehitysmaista, vailla mitään oikeutta puuttua mitä nämä maat tekevät.

Lisäksi tietysti ehdotetaan kielikoulutuksen lisäämistä, mutta miksi ei suoraan ehdoteta rahoituksen lisäämistä kielikoulutukseen, mikä olisi oikeasti konkreettista, eikä pelkkä tavoite.

SDP on pelkkä huru-ukkojen ja -akkojen kerho, jolla ei ole juuri mitään konkreettista yhteiskunnan kehittämistä tarjolla.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Kielen oppimista ja työtä... tätä on toistettu noin 1 000 vuotta, eikä sillä saa Nobelin palkintoa.

Kielitaito on ongelmista kaikista helpoin ratkaista.

Osa ihmisistä oppii kieltä vain pakolla ja siihen pitäisi tässä tapauksessa myös mennä. Muuten ajaudutaan Saksan tapaan tilanteeseen, jossa omilleen eristäytyneet maahanmuuttajat eivät osaa suomea vielä kolmannessakaan polvessa. Koska ei tarvitse. Koska tulkki on aina saatavilla valtion rahalla tai omalla rahalla. Jälkimmäinen ei ole enää yhteiskunnan ongelma, mutta ensimmäinen on.

En tiedä, miksi Welat haluaisit lisää rahaa kielenopetukseen. Eikö sitä ole mielestäsi riitävästi tarjolla?

Muuten kiitos aika kattavasta selvitystyöstä, jota voi käyttää tarvittaessa referenssinä.

Toimituksen poiminnat